ВЛИЈАНИЕ НА ПАРОДОНТАЛНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА ВРЗ СИСТЕМСКОТО ЗДРАВЈЕ