ВЛИЈАНИЕ НА ПАРОДОННТАЛНИТЕ ЗАБОЛУВАЊА ВРЗ СИСТЕМСКОТО ЗДРАВЈЕ